Dostawa nowych, nieużywanych części zamiennych do samochodów osobowych wraz z wymaganymi dokumentami

Numer postępowania WS420746606

Opis postępowania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nowych, nieużywanych części zamiennych do samochodów osobowych wraz z wymaganymi dokumentami, zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w Załączniku Nr 3 do SIWZ.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy określa Załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Szczegółowe wymagania i warunki realizacji określone są w Projekcie Umowy (Umowa) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w OWZ, SIWZ i Projekcie Umowy.

2. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.com.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Dostawy

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

Nie

Składanie ofert wariantowych

Nie

Informacje o wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Zgodnie z SIWZ nr WS420746606

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2020-08-14  do godz. 12:00.

Miejsce realizacji zamówienia

Baza Działu Transportowo-Sprzętowego PeBeKa S.A., ul. Łukasiewicza 1, 59-300 Lubin

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr WS420746606

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Tak

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.com.pl

Data wystawienia ogłoszenia

24-07-2020