Kompleksowe wykonanie instalacji olejowej wraz z odprowadzeniem skroplin w zakresie branży technologicznej i instalacji sanitarnych w ramach zadania „Rozbudowa budynku ogrzewania powietrza wlotowego do szybu SW-4.”

Numer postępowania WS418293690

Opis postępowania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Kompleksowe wykonanie instalacji olejowej wraz z odprowadzeniem skroplin w zakresie branży technologicznej i instalacji sanitarnych w ramach zadania „Rozbudowa budynku ogrzewania powietrza wlotowego do szybu SW-4.”

2. Szczegółowy zakres rzeczowy określa Załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Szczegółowe wymagania i warunki realizacji określone są w Projekcie Umowy stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,

b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

d) nie są w sporze sądowym z Zamawiającym i/lub Grupą KGHM Polska Miedź S.A. nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Zamawiającemu i/lub Grupie KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie.

f) zaakceptują „Kartę Wykonawcy”,

g) nie pochodzą z państwa objętego embargo bądź sankcjami międzynarodowymi.

2. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.pl , www.kghm.com.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Usługi

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

Nie

Składanie ofert wariantowych

Nie

Informacje o wadium

Zgodnie z SIWZ do postępowania nr WS418293690

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2020-06-30 godz.12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Plac szybowy SW-4 Łagoszów Mały

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ do postępowania nr WS418293690

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Tak

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl www.kghm.com.pl http://discovery.ariba.com

Data wystawienia ogłoszenia

29-05-2020