Wykonanie i dostawa fabrycznie nowego zestawu pompowego – pompy płuczkowej trzytłokowej (triplex) 
z jednym silnikiem spalinowym (diesel) w ilości 1 szt.

Numer postępowania WS453471076

Opis postępowania

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę fabrycznie nowego zestawu pompowego – pompy płuczkowej trzytłokowej (triplex) z jednym silnikiem spalinowym (diesel) posiadającej parametry umożliwiające wiercenie głębokich otworów, geotermalnych jak i otworów centralnej klimatyzacji, wody lodowej i przeznaczonej jest do pracy na urządzeniach działu KRWP, w szczególności dla wiertnicy MR9000 wraz z próbnym uruchomieniem na powierzchni, przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, świadczeniem przez Wykonawcę usługi serwisowej w okresie gwarancji i rękojmi oraz wymaganymi przy odbiorze – zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami – dokumentami, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy (ppkt 2.4.).

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu zakres rzeczowy zawarty w Załączniku nr 5 do SIWZ.

Warunki realizacji: zgodnie z Projektem Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

f) nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów.dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.pl , www.kghm.com.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Dostawy

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

Nie

Składanie ofert wariantowych

Nie

Informacje o wadium

Zgodnie z SIWZ nr WS453471076

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

17-08-2020 r.  godz.12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr WS453471076

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr WS453471076

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Tak

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl www.kghm.com.pl

Data wystawienia ogłoszenia

15-07-2020