Wynajem 2 szt. elewatorów 24 1/2”

Numer postępowania WS431785484

Opis postępowania

Przedmiot zamówienia obejmuje: Wynajem 2 szt. elewatorów na okres ok. 20 dni.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres rzeczowy zawarty w zapytaniu ofertowym.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne  i zdrowotne,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

f) nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

2. Pozostałe warunki zgodne z zapytaniem ofertowym nr HZ11/2020/06/00269

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.pl www.kghm.com.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Usługa

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

Nie

Składanie ofert wariantowych

Nie

Informacje o wadium

-

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

03.07.2020 r. godz.12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Teren LGOM woj. dolnośląskie. Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia oraz odbioru własnym transportem elewatorów z/do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (teren LGOM).

Termin wykonania zamówienia

Termin obowiązywania Zlecenia: od daty otrzymania przez Wykonawcę skanu jednostronnie podpisanego Zlecenia do 31.12.2020 r. Wynajem na okres ok. 20 dni – o dokładnym terminie wynajmu Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 2 dni kalendarzowe przed planowanym terminem wynajmu elewatorów mailowo lub telefonicznie. Planowanych jest od dwóch do trzech wynajmów w okresie trwania Zlecenia. Suma dni wynajmu nie przekroczy 20.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Nie

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl www.kghm.com.pl

Data wystawienia ogłoszenia

29-06-2020