Zakup i dostawa narzędzi urabiających

Numer postępowania WS431804147

Opis postępowania

Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakup wraz z dostawą narzędzi urabiających.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres rzeczowy zawarty w Załączniku nr 5 do SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
  4. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  6. nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

2. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ, Projektem Umowy oraz OWZ.

 

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.pl www.kghm.com.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Dostawa

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

Nie

Składanie ofert wariantowych

Nie

Informacje o wadium

-

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

09.07.2020 r. godz.12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Baza Magazynowo-Sprzętowa w Polkowicach, ul. Mickiewicza 2C lub teren wiertni na obszarze LGOM.

Termin wykonania zamówienia

do 10 tygodni od daty dostarczenia Wykonawcy skanu jednostronnie podpisanej Umowy.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Tak

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl www.kghm.com.pl

Data wystawienia ogłoszenia

25-06-2020