Zakup i dostawa samochodów dostawczych do realizacji zadań produkcyjnych Spółki

Numer postępowania WS460076254

Opis postępowania

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowych samochodów wraz z kompletem wymaganej dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 Umowy wymienionych poniżej:

  • samochód dostawczy klasy Ford Tourneo Custom lub samochód równoważny innej marki,
  • samochód dostawczy klasy VW Transporter lub samochód równoważny innej marki,
  • samochód dostawczy klasy VW Transporter, FORD Transit Custom lub samochód równoważny innej marki,
  • samochód dostawczy klasy VW Crafter lub samochód równoważny innej marki,
  •  samochód dostawczy klasy Ford Transit Connect lub samochód równoważny innej marki

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

f) nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów.dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Usługi

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

Nie

Składanie ofert wariantowych

Nie

Informacje o wadium

Nie wymagane

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2020-08-13 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Baza Transportowa przy ul. Łukasiewicza 1, 59-300 Lubin (Dział Transportowo-Sprzętowy).

Termin wykonania zamówienia

Do 14 tygodni od podpisania Umowy.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Tak

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

31-07-2020