Zakup usług wykonywanych podnośnikami oraz podestami ruchomymi w roku 2021

Numer postępowania WS486422569

Opis postępowania

Przedmiot zamówienia obejmuje najem podestów ruchomych i podnośników wraz z operatorem w rejonie Legnicko – Głogowskiego Okręgu Miedziowego, zgodnie
z poniższym:

CZĘŚĆ I: Podnośnik koszowy o wysokości podnoszenia 18 m;

CZĘŚĆ II: Podnośnik koszowy drabinowy o wysokości podnoszenia 24 m;

CZĘŚĆ III: Podnośnik koszowy drabinowy o wysokości podnoszenia 32 m;

CZĘŚĆ IV: Podnośnik koszowy drabinowy o wysokości podnoszenia 36 m;

CZĘŚĆ V: Podnośnik przegubowy spalinowy - wysokość robocza ok 18 m, szerokość kosza ok. 0,7 x 1,8 m, udźwig podestu 220 kg;

CZĘŚĆ VI: Podest ruchomy (podnośnik), napęd elektryczny, wysokość robocza 8 m;

CZĘŚĆ VII: Podest ruchomy (podnośnik), napęd elektryczny, wysokość robocza 10 m.

 

Warunki realizacji: zgodnie z Projektem Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

f) nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

 

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów.dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Usługi

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

TAK

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zgodnie z SIWZ nr WS486422569

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

25-09-2020 r. godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Zgodnie z SIWZ: obszar Legnicko – Głogowskiego Okręgu Miedziowego

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ nr WS486422569

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

04-09-2020