Załadunek, wywóz i zagospodarowanie odpadów w postaci gruntu z hałdy dla zadania pn. „ Rozbudowa budynku ogrzewania powietrza wlotowego do szybu SW-4” oraz „Rozbudowa pompowni oleju wraz z zabudową drugiego zbiornika na olej opałowy”.

Numer postępowania WS437705686

Opis postępowania

Zakres rzeczowy:

I. Przedmiot zamówienia obejmuje: załadunek, wywóz i zagospodarowanie gruntu spulchnionego o kat. III, z hałdy w ilości szacunkowej około 5841 Mg o kodzie odpadu 17 05 04 (gleba i ziemia, w tym kamienie, niezawierające substancji niebezpiecznych) z terenu placu szybowego SW-4 Łagoszów Mały. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz warunki realizacji przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
II. Warunki realizacji: zgodnie z Umową stanowiącą Załącznik Nr 1 SIWZ

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
  • nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określają Ogólne Warunki Zamówienia PeBeKa S.A.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

Nie

Składanie ofert wariantowych

Nie

Informacje o wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System zakupowy Sap Ariba

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2020-07-13 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Szyb SW-4 Łagoszów Mały. KGHM Polska Miedź S.A. O/Polkowice - Sieroszowice.

Termin wykonania zamówienia

od 17.08.2020 r. do 11.09.2020 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Tak

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

29-06-2020