Dostawa nowych pionowników laserowych.

Numer postępowania WS600472645

Opis postępowania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nowych pionowników laserowych.

2. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w ZO.

 

Warunki udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
f) nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.
2. Przygotowanie oferty zgodnie z warunkami załączonego ZO.
3. Złożenie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ZO.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Usługa

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zgodnie z ZO nr WS600472645

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2021-02-05 godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Spółki, 59-301 Lubin, ul. Skłodowskiej-Curie 76, budynek D-14, pokój nr 7.

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z ZO nr WS600472645

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl ; www.kghm.com.pl ; http://discovery.ariba.com

Data wystawienia ogłoszenia

22-02-2021