Dostawa siatki zgrzewanej (zbrojeniowej) 2800x1500 100x100 wykonana z pręta stalowego fi-12, ciągliwości min. C do projektu Urządzenia i układ głównego odwadniania w rejonie szybu SW-4

Numer postępowania WS598576576

Opis postępowania

1. Siatka zgrzewana (zbrojeniowa) 2800x1500/100x100 mm wykonana z pręta stalowego fi12, ciągliwości klasy C - 4750 szt.

2. Siatka zgrzewana (zbrojeniowa) 2800x1500/100x100 mm wykonana z pręta stalowego fi10, ciągliwości klasy C - 490 szt.

Warunki udziału w postępowaniu

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

dostawa

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

10 000,00 zł

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

08.03.2021 r.

Miejsce realizacji zamówienia

Plac szybowy SG – kopalni KGHM O/ZG Polkowice –Sieroszowice, 67-222 Jerzmanowa.

Termin wykonania zamówienia

30.06.2022 r. Dostawa przedmiotu Umowy będzie się odbywała partiami, zgodnie z Zamówieniami SAP.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

23-02-2021