Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 160303* (28% wodny roztwór chlorku wapnia) wykorzystywanego do mrożenia górotworu przy drążeniu szybu GG-1).

Numer postępowania WS514118224

Opis postępowania

Przedmiot zamówienia obejmuje: Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 160303* (28% wodny roztwór chlorku wapnia) wykorzystywanego do mrożenia górotworu przy drążeniu szybu GG-1).

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres rzeczowy zawarty w Załączniku nr 5 niniejszej SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ. Zamawiający dokona wyboru wariantu po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert lub po przeprowadzeniu negocjacji i/lub aukcji elektronicznej. W momencie wyboru wariantu, drugi zostanie unieważniony, o czym Zamawiający poinformuje mailowo Oferentów biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

    1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
    2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
    3. nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
    4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Przypadki wykluczenia określa pkt.III, Ppkt. 3 lit. a), b), c) SIWZ

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

https://kghm.com/pl/przetargi-nieograniczone.; www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

USŁUGI

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

TAK

Informacje o wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System zakupowy SAP Ariba

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2021-03-03 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Szyb GG-1, Kwielice, gmina Grębocice, powiat polkowicki woj. dolnośląskie, kod pocztowy 59-150

Termin wykonania zamówienia

do 31.12.2021 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl ; www.kghm.com.pl ; http://discovery.ariba.com

Data wystawienia ogłoszenia

17-02-2021