Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę wraz z serwisem w okresie gwarancyjnym klina hydraulicznego Darda C12N+ agregat hydrauliczny AP - 1 kpl.

Numer postępowania WS621738398

Opis postępowania

1.Szczegółowy zakres rzeczowy obejmuje:

a) Klin hydrauliczny typu C12N nie gorszych niż:

- średnice otworów - 45-48 mm

- min. głębokość otworu - 610 mm

- siła rozrywania teoretyczna - 6061/618 kN/t

- siła rozrywania efektywna - 3507/358 kN/t

- długość cylindra - 1290 mm

-masa całkowita 31 kg

b) Agregat AP o parametrach nie gorszych niż:

- masa całkowita agregatu 40 kg,

- napęd pneumatyczny max 0,7 MPa, zapotrzebowanie 47-195 m3/h,

- wymiary agregatu 600 x 398 x 426 mm,

-trwale zamocowana nierdzewna tabliczka znamionowa urządzenia z oznakowaniem CE.

c) Usługę serwisową w trakcie trwania gwarancji.

Oferta powinna zawierać dokumentację techniczną potwierdzającą spełnienie powyższych parametrów

3.Dokumenty wymagane przy odbiorze:

Dokumentacja w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz elektronicznej na nośniku USB zawierająca: Deklarację zgodności, dokumentację techniczno-ruchową klina hydraulicznego i zastosowanego wyposażenia z listą części zamiennych, oryginalną instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną,

Trwałe mocowanie nierdzewnej tabliczki znamionowej do urządzenia. Oznakowanie CE.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy określa Załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Szczegółowe wymagania i warunki realizacji określone są w Projekcie Umowy stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,

b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

d) nie są w sporze sądowym z Zamawiającym i/lub Grupą KGHM Polska Miedź S.A. nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Zamawiającemu i/lub Grupie KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie.

f) zaakceptują „Kartę Wykonawcy”,

g) nie pochodzą z państwa objętego embargo bądź sankcjami międzynarodowymi.

2. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Dostawa

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Niewymagane

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

13.04.2021 r. godz.12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Dostawa na warunkach DDP wg INCOTERMS 2020 loco plac budowy szybu GG-1 w miejscowości Kwielice, gmina Grębocice

Termin wykonania zamówienia

do 15.06.2021 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl www.kghm.com.pl http://discovery.ariba.com

Data wystawienia ogłoszenia

25-03-2021