„Świadczenie usługi najmu powierzchni mieszkalnej na cele zakwaterowania zbiorowego dla KRWP

Numer postępowania HZ11/2021/02/00685

Opis postępowania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje „Świadczenie usługi najmu powierzchni mieszkalnej na cele zakwaterowania zbiorowego dla KRWP” - załoga ok. 32 osobowa.

2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres rzeczowy zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

f) nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

2. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ oraz Projektem Umowy.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Usługa

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

-

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Zgodnie z pkt. VIII, ppkt. 1) a-b SIWZ.

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

04.03.2021 r. godz.12:00

Miejsce realizacji zamówienia

w promieniu do 20 km od miejscowości Polkowice (woj. dolnośląskie).

Termin wykonania zamówienia

od dnia 01.04.2021 r. do dnia 01.04.2024 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

NIE

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

18-02-2021