Wiercenie otworów fi 600 o długości 16 metrów każdy zgodnie z dokumentacją „Urządzenia i układ Głównego odwaniania w rejonie szybu SW-4”

Numer postępowania WS597469974

Opis postępowania

Wiercenie otworów fi 600 o długości 16 metrów każdy pomiędzy kolektorami wodnymi na poziomie -1045 m a komorą pomp głównego odwadniania zgodnie z dokumentacją Urządzenia i układ głównego odwaniania w rejonie szybu SW-4 proj. wyk. NME-659/G-w02 branża górniczo-budowlana

Charakterystyka Przedmiotu Umowy:

    a)  Opracowanie projektów technicznych (należy wykonać w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF) i uzyskanie wymaganych zatwierdzeń,

    b)  Opracowanie technologii wiercenia otworów technicznych (należy wykonać w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF) i uzyskanie wymaganych zatwierdzeń,

    c)   Wykonanie czterech międzypoziomowych otworów wielkośrednicowych o następujących parametrach:

  • średnica otworu 600mm
  • długość otworu 16 m każdy pomiędzy kolektorami wodnymi na poziomie -1045 m a komorą pomp głównego odwadniania

    d)   Dostawa, montaż/demontaż urządzeń wiertniczych na dole kopalni.

Warunki udziału w postępowaniu

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ.

Wymagane dokumenty i zaświadczenia:

     a)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony
nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

    b)  zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak
zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

    c)  zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

    d)  oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu.

    e)  polisa, a przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej         w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość polisy nie może być niższa niż
500.000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100). Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki ubezpieczeniowej.

Okres obowiązywania polisy: nie krótszy niż do dnia 30.11.2021 r.

Jeżeli termin załączonej polisy, jest krótszy niż wymagany przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy    o treści:

„Oświadczamy, że w przypadku wygrania postępowania nr …………………. zobowiązujemy się w terminie do 7 dni przed upływem ważności polisy OC nr……………. z dnia ……… wystawionej przez …….……… dostarczyć nową polisę zgodną z pkt III ppkt 2

e) SIWZ z terminem ważności do dnia 30.11.2021 r.; w przypadku nie dostarczenia polisy Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy    z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną – w wysokości 10% wartości umowy”.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia polis.

Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty promesy wydanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe o gotowości zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na powyższą kwotę, z terminem obowiązywania nie krótszym niż do dnia 30.11.2021 r.

    f)  wykaz wykonanych (minimum 2) robót w zakresie podobnych robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia z ostatnich 4 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,          z podaniem Inwestora, wartości i zakresu zamówienia oraz daty i miejsca ich wykonania – zgodnie z wykazem stanowiącym       Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

Zamawiający wymaga aby zakres przedmiotowy wykazanych zamówień, obejmował wykonanie prac odpowiadających swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie, tj. referencje, protokoły odbioru.

    g)  wykaz kadry pracowniczej z niezbędnymi kwalifikacjami i doświadczeniem do wykonania przedmiotowych prac (w tym osoby kierownictwa i dozoru ruchu w branży wiertniczej posiadających świadectwa o stwierdzeniu kwalifikacji do zatrudnienia w ruchu podziemnych zakładów górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny, wydane przez właściwe organy nadzoru górniczego).

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.pl, SAP Ariba
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

usługa

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Nie wymagane

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

1. Oferty należy składać elektronicznie do dnia 03.03.2021 r. do godz. 12.00 w systemie zakupowym. Załączniki wymagane w oryginale w formie papierowej należy przesłać
na adres: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76, 59-301 Lubin, w zamkniętej kopercie oznakowanej następująco: „Załączniki do Oferty
w sprawie zamówienia niepublicznego nr WS597469974 nie otwierać przed dniem 03.03.2021 r. do godz. 12.00
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej, przy zachowaniu obowiązku przesłania oferty zabezpieczonej hasłem, celem uniemożliwienia wcześniejszego zapoznania się
z ofertą. Oferta taka powinna być wysłana w określonym wyżej terminie składania ofert, na adres mailowy: pebeka@pebeka.com.pl i zawierać wskazanie powodów złożenia oferty drogą mailową zamiast złożenia jej poprzez system zakupowy. Po upływie tego terminu, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przesłania hasła
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i na wskazany przez niego adres mailowy. Otwarcie wszystkich ofert nastąpi po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

03.03.2021 r. godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

O/ZG Polkowice-Sieroszowice

Termin wykonania zamówienia

do 08.10.2021 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl, Sap ariba

Data wystawienia ogłoszenia

18-02-2021