Wykonanie prac górniczo – budowlanych polegających na usłudze betonowania w ramach zadania inwestycyjnego Budowa układu głównego odwadniania w rejonie szybu SW-4

Numer postępowania WS632507368

Opis postępowania

 1. Zakres rzeczowy obejmuje: a) wykonanie podkładów betonowych z betonu klasy C12/15 o grubości 0,1 m; do wykonania około 1000 m3 z wykorzystaniem węzła betoniarskiego wg tabeli z pkt. V.1 oraz projektu wykonawczego. Uwaga: Podkład betonowy C12/15 w chodniku wodnym 3 do wykonania bez wykorzystania węzła betoniarskiego (90 m3),  b) wykonanie posadzki betonowej z betonu klasy C35/45 (W8, XD3, XA3) podwójnie zbrojonej o grubości 0,3 m; do wykonania około 2700 m3 z wykorzystaniem węzła betoniarskiego wg tabeli z pkt. V.1 oraz projektu wykonawczego , c) wykonanie posadzki betonowej z betonu klasy C25/30 podwójnie zbrojonej o grubości 0,3 m; do wykonania około 288 m3 m3 z wykorzystaniem węzła betoniarskiego wg tabeli z pkt. V.1 oraz projektu wykonawczego.

       2. Szczegóły zgodnie z SIWZ

Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ.
 2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
 1. 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony
  nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 2. 2. zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak
  zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 3. 2. zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek
  na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 4. 2. oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu.
 5. 2. polisa, a przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość polisy nie może być niższa niż
  300.000,00 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100). Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki ubezpieczeniowej.

Okres obowiązywania polisy: nie krótszy niż do dnia 31.07.2022 r.

Jeżeli termin załączonej polisy, jest krótszy niż wymagany przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o treści:

„Oświadczamy, że w przypadku wygrania postępowania nr …………………. zobowiązujemy się w terminie do 7 dni przed upływem ważności polisy OC nr……………. z dnia ……… wystawionej przez …….……… dostarczyć nową polisę zgodną z pkt III ppkt 2 e) SIWZ z terminem ważności do dnia 31.07.2022 r.; w przypadku nie dostarczenia polisy Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną – w wysokości 10% wartości umowy”.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia polis.

Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty promesy wydanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe o gotowości zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na powyższą kwotę, z terminem obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31.07.2022 r.

 1. 2. wykaz wykonanych (minimum 2) robót w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia z ostatnich 4 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem Inwestora, zakresu zamówienia oraz terminu i miejsca ich wykonania – zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby zakres przedmiotowy wykazanych zamówień, obejmował wykonanie prac odpowiadających swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie, tj. referencje, protokoły odbioru.

 1. 2. wykaz kadry pracowniczej z niezbędnymi kwalifikacjami i doświadczeniem do wykonania przedmiotowych prac (w tym osoby kierownictwa i dozoru ruchu posiadających świadectwa o stwierdzeniu kwalifikacji do zatrudnienia w ruchu podziemnych zakładów górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny, wydane przez właściwe organy nadzoru górniczego).
 2. 2. wykaz maszyn i pojazdów pozostających w posiadaniu Wykonawcy, które będą bezpośrednio związane z realizacją przedmiotowego zadania. Wymagane SWT do transportu ludzi, ŁK1 przystosowane do prac na wysokości, WO. Dla wskazanych maszyn i sprzętu do oferty należy załączyć stosowne dopuszczenia, deklaracje zgodności zapewniające spełnienie wymagań wynikających z przepisów wydanych na podstawie Prawa geologicznego i górniczego.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.pl, SAP Ariba
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

roboty

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

TAK

Informacje o wadium

brak

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

1. Oferty należy składać elektronicznie do dnia 20.04.2021 r. do godz. 12.00 w systemie zakupowym. Załączniki wymagane w oryginale w formie papierowej należy przesłać
na adres: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76, 59-301 Lubin, w zamkniętej kopercie oznakowanej następująco: „Załączniki do Oferty
w sprawie zamówienia niepublicznego nr WS632507368 – HZ18 nie otwierać przed dniem 20.04.2021 r. do godz. 12.00”
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej, przy zachowaniu obowiązku przesłania oferty zabezpieczonej hasłem, celem uniemożliwienia wcześniejszego zapoznania się z ofertą. Oferta taka powinna być wysłana w określonym wyżej terminie składania ofert, na adres mailowy: pebeka@pebeka.com.pl i zawierać wskazanie powodów złożenia oferty drogą mailową zamiast złożenia jej poprzez system zakupowy. Po upływie tego terminu, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przesłania hasła w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i na wskazany przez niego adres mailowy. Otwarcie wszystkich ofert nastąpi po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

20.04.2021 r. godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

ZG Polkowice-Sieroszowice

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl, Sap ariba

Data wystawienia ogłoszenia

06-04-2021