Zakup, dostawa i uruchomienie agregatu prądotwórczego 550 kVA/440 kW wraz z świadczeniem usługi serwisu w okresie gwarancji i rękojmi

Numer postępowania WS594075904

Opis postępowania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i uruchomienie fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego 550 kVA/440 kW w ilości 1 szt. wraz z kompletem wszelkiej wymaganej dokumentacji oraz świadczenie usługi serwisowej w okresie gwarancji i rękojmi, zgodnie z poniższym:

WARIANT I – Zakup, dostawa i uruchomienie fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego 550 kVA/440 kW w ilości 1 szt. wraz z kompletem wymaganej dokumentacji oraz świadczenie usługi serwisowej w okresie gwarancji i rękojmi (12 m-cy lub 7000 mth);

WARIANT II – Zakup, dostawa i uruchomienie fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego 550 kVA/440 kW w ilości 1 szt. wraz z kompletem wymaganej dokumentacji.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wariantowej zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4 niniejszej SIWZ.

Zamawiający dokona wyboru wariantu po trzymaniu Ofert lub przeprowadzeniu negocjacji i/lub aukcji elektronicznej. Po dokonaniu oceny ofert, Zamawiający poinformuje Oferentów
o wyborze wariantu, w takim przypadku drugi wariant zostanie unieważniony.

2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu zakres rzeczowy zawarty w Załączniku nr 5 do SIWZ.

Uwaga: Parametry techniczne i wyposażenie zamawianego urządzenia mają charakter wymogów minimalnych. Wszelkie zmiany parametrów alternatywnych będą rozpatrywane na etapie pytań i odpowiedzi do momentu wygaśnięcia terminu składania ofert – pytania należy zadawać zgodnie z zapisami pkt. VI SIWZ oraz pkt IV OWZ (Załącznik nr 2 do SIWZ).

3. Warunki realizacji: zgodnie z Projektem Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

f) nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów.dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Dostawy

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

TAK

Informacje o wadium

Brak wadium

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2021-03-01 godz. 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

zgodnie z INCOTERMS 2020 DDP: Baza Magazynowo – Sprzętowa PeBeKa S.A., 59- 100 Polkowice, ul. A. Mickiewicza 2C

Termin wykonania zamówienia

do 6 tygodni od otrzymania przez Wykonawcę skanu jednostronnie podpisanej przez Zamawiającego Umowy przesłanej pocztą e-mail

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

15-02-2021