Zakup i dostawa przecinarki akumulatorowej do prętów.

Numer postępowania WS591022301

Opis postępowania

Przedmiotem obejmuje zakup i dostawę 1szt. przecinarki akumulatorowej do prętów, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu Ofertowym.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach  Zamówienia, stanowiących integralną część Zapytania Ofertowego,

2. Pozostałe zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Dostawy/Usługi

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Brak wadium

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System Zakupowy Zamawiajacego (SAP Ariba)

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

28.04.2021 do godz. 12:00.

Miejsce realizacji zamówienia

Miejsce dostawy: Baza Magazynowo - Sprzętowa PeBeKa S.A., Polkowice, ul. A. Mickiewicza 2c.

Termin wykonania zamówienia

do 31.03.2021 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

01-03-2021