Zakup i dostawa zestawu betoniarskiego w ilości 5 szt.

Numer postępowania WS611221614

Opis postępowania

1. Szczegółowy zakres rzeczowy obejmuje:

Wariant I: Zakup i dostawa zestawu betoniarskiego typu ZB-05/GBWA 250 w ilości 5 szt.

a)Przygotowanie urządzenia (dopuszczenie do ruchu) wraz z zasilaniem elektrycznym do wymagań dla urządzeń elektrycznych pracujących na dole kopalni. Betoniarka do intensywnej eksploatacji. Pojemność użyteczna 250 litrów. Napięcie 500V, sieć na dole IT, min. IP 54, wyłącznik awaryjny, 5-żyłowy przewód zasilający.

b)Dostarczenie dokumentów wraz dostawą:

-Deklaracji producenta, znakowanie CE, dokumentacji techniczno-ruchowej.

Wariant II:Zakup i dostawa zestawu betoniarskiego w ilości 5 szt. (zamienniki) o parametrach nie gorszych niż w wariancie I.

a)Oferta na wariant II powinna zawierać dokumentację techniczną potwierdzające spełnienie parametrów z wariantu I.

b)Wariant II wybrany zostanie po pozytywnej ocenie przez Zamawiającego dokumentacji złożonej przez Oferentów oraz na podstawie korzystniejszej niż w wariancie I oferty cenowej.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy określa Załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Szczegółowe wymagania i warunki realizacji określone są w Projekcie Umowy stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,

b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

d) nie są w sporze sądowym z Zamawiającym i/lub Grupą KGHM Polska Miedź S.A. nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Zamawiającemu i/lub Grupie KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie.

f) zaakceptują „Kartę Wykonawcy”,

g) nie pochodzą z państwa objętego embargo bądź sankcjami międzynarodowymi.

2. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Dostawa

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Niewymagane

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

13.04.2021 r. godz.12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Baza Magazynowo - Sprzętowa, ul. Mickiewicza 2C , 59 -100 Polkowice

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 15.06.2021 r. - 3 szt., do dnia 16.08.2021 r. - 2 szt.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl www.kghm.com.pl http://discovery.ariba.com

Data wystawienia ogłoszenia

25-03-2021