Zakup pomp niezbędnych do realizacji zadań produkcyjnych Spółki.

Numer postępowania WS597439152

Opis postępowania

 

1 Przedmiot zamówienia obejmuje „Zakup pomp niezbędnych do realizacji zadań produkcyjnych Spółki”.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w Załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ.

3. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

c) nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Przypadki wykluczenia określa pkt.III, Ppkt. 3 lit. a), b), c) SIWZ

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.pl ; www.kghm.com.pl ; http://discovery.ariba.com
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Dostawa

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

TAK

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System zakupowy SAP Ariba

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2021-04-09 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Magazyn Centralny PeBeKa S.A., 59-100 Polkowice, ul. Mickiewicza 2c.

Termin wykonania zamówienia

do 10 tygodni od daty wysłania Wykonawcy skanu jednostronnie podpisanej Umowy.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl ; www.kghm.com.pl ; http://discovery.ariba.com

Data wystawienia ogłoszenia

22-03-2021