Zakup wraz z dostawą liny wiertniczej w ilości dwóch kompletów

Numer postępowania WS575427747

Opis postępowania

1.Przedmiot zamówienia obejmuje: „Zakup wraz z dostawą liny wiertniczej w ilości dwóch kompletów”

2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres rzeczowy zawarty w Załączniku nr 5 niniejszej SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne

i zdrowotne,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

f) nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

2. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ, Projektem Umowy oraz OWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.pebeka.pl , www.kghm.com.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Dostawa

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

-

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System Zakupowy SAP ARIBA.

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

05.03.2021 r. do godz. 12:00.

Miejsce realizacji zamówienia

Baza Magazynowo - Sprzętowa w Polkowicach, ul. Mickiewicza 2C.

Termin wykonania zamówienia

do dnia 31.07.2021 r.

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.pebeka.pl ; www.kghm.com.pl ; http://discovery.ariba.com

Data wystawienia ogłoszenia

10-02-2021